01/31/2023

Công ty Cổ phần Đầu tư và Sản xuất Petro Miền Trung (mã chứng khoán PMG) công bố giải trình số liệu KQKD bán niên năm 2021 trước và sau soát xét .

Theo đó, báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2021 của Petro Miền Trung có nhiều sự điều chỉnh với những con số không nhỏ. Công ty ghi nhận tăng thêm 63,1 tỷ đồng chi phí doanh nghiệp và đồng thời ghi nhận giảm hơn 63 tỷ đồng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh so với số liệu trước kiểm toán.

Chi phí khác trong báo cáo tài chính 6 tháng năm 2021 sau kiểm toán được điều chỉnh giảm hơn 5 tỷ đồng và lợi nhuận khác điều chỉnh tăng tương ứng.

Tổng hòa 2 yếu tố chính nêu trên, lợi nhuận kế toán trước thuế của PMG sau kiểm toán lỗ nặng hơn 61,3 tỷ đồng so với con số chỉ lỗ gần 3,3 tỷ đồng đã công bố tại báo cáo trước kiểm toán!

Khoản chi phí thuế TNDN cũng được điều chỉnh từ con số gần 27 tỷ đồng trước kiểm toán còn chưa đầy 2 tỷ sau kiểm toán. Hạng mục chi phí thuế TNDN hoãn lại lên đến 10,77 tỷ so với con số 216 triệu đồng trước kiểm toán.

Với hàng loạt sự chênh lệch với con số lớn nêu trên, PMG đang từ lỗ 30 tỷ đồng theo báo cáo trước kiểm toán thành lỗ sau thuế 74 tỷ đồng. Phần lỗ sau thuế của cổ đông công ty mẹ sau kiểm toán 6 tháng đầu năm 2021 là gần 35 tỷ.