01/31/2023

CTCP Điện nước lắp máy Hải Phòng (DNC): Ngày 22/2 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 28/3/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên.

CTCP Điện lực Khánh Hòa (KHP): Ngày 7/3 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 2,5% (01 cổ phiếu nhận 250 đồng). Thời gian thanh toán 25/3/2022.

CTCP Dược phẩm 2/9 (NDP): Ngày 24/2 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 21/4/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Điện Trà Vinh (DTV): Ngày 22/2 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thánh toán 4/3/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Công trình đô thị Sóc Trăng (USD): Ngày 22/2 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 8,8% (01 cổ phiếu nhận 880 đồng). Thời gian thanh toán 7/3/2022.

CTCP Sách và thiết bị Bình Định (BDB) chi tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 15/4/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Sách giáo dục tại TP Hà Nội (EBS): Ngày 15/3 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 8,5% (01 cổ phiếu nhận 850 đồng). Thời gian thanh toán 29/4/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Đầu tư và phát triển giáo dục Đà Nẵng (DAD): Ngày 3/3 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 28/3/2022. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

CTCP Quản lý bảo trì đường thủy nội địa số 4 (DT4): Ngày 15/3 – ngày ĐKCC nhận tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 29/4/2022.