11/28/2022

Năm 2020, các doanh nghiệp Nhà nước nộp 202.569 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước, giảm 17% so với năm 2019. 

Trong đó, số phát sinh phải nộp NSNN từ hoạt động sản xuất kinh doanh nội địa là 143.068 tỷ đồng, chiếm 71% tổng phát sinh; từ hoạt động xuất nhập khẩu 12.704 tỷ đồng, chiếm 6%; lợi nhuận còn lại phải nộp NSNN theo quy định là 46.797 tỷ đồng, chiếm 23%. 

Những tập đoàn, tổng công ty nộp NSNN lớn gồm: PVN 55.560 tỷ đồng; Viettel 35.228 tỷ đồng; EVN 22.528 tỷ đồng; Vinacomin 18.487 tỷ đồng; Vinataba 13.432 tỷ đồng; SCIC 7.770 tỷ đồng; VNPT 6.155 tỷ đồng; Mobifone 4.617 tỷ đồng; HFIC 4.164 tỷ đồng…