12/08/2022

Tổng Công ty Điện lực – TKV (Vinacomin Power – mã chứng khoán DTK) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 với doanh thu đi ngang, đạt 2.766 tỷ đồng. Trừ chi phí vốn, Vinacomin Power lãi gộp 228 tỷ đồng.

Trong quý doanh thu tài chính tăng hơn gấp đôi cùng kỳ, lên 87,5 tỷ đồng chủ yếu do tăng khoản cổ tức, lợi nhuận được chia. Trong khi chi phí tài chính giảm được gần 20 tỷ đồng, xuống còn 100 tỷ đồng, chủ yếu nhờ giảm chi phí lãi vay. Tính đến 30/9/2021 Vinacomin Power giảm dư vay nợ thuê tài chính dài hạn xuống 4.900 tỷ đồng (giảm được 1.311 tỷ đồng so với đầu năm) và dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn tăng 64 tỷ đồng so với cùng kỳ, lên 3.038 tỷ đồng.

Kết quả, quý 3 Vinacomin Power lãi sau thuế đạt gần 130 tỷ đồng, tăng 69,2% so với lợi nhuận đạt được quý 3/2020, trong đó lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt 132 tỷ đồng.