12/08/2022

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (mã CK: PLX) đã công bố BCTC quý 4/2021 và luỹ kế cả năm 2021.

Cụ thể, riêng quý 4 doanh thu thuần đạt 49.372 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 58% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán chiếm 94% trong doanh thu thuần nên lãi gộp còn 3.049 tỷ đồng – giảm 18% so với quý 4/2020.

Trong kỳ, PLX có 290 tỷ đồng doanh thu tài chính, tăng 39% so với cùng kỳ, tuy nhiên chi phí tài chính cũng tăng 58,5% lên gần 260 tỷ đồng. Đáng chú ý hoạt động khác lãi tới 227 tỷ đồng cao gấp 7,6 lần cùng kỳ.

Kết quả, sau khi trừ các khoản chi phí PLX lãi sau thuế 701 tỷ đồng, giảm 30% so với cùng kỳ, LNST công ty mẹ là 595 tỷ đồng.