12/08/2022

CTCP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng (mã chứng khoán NDN) công bố báo cáo tài chính quý 2/2021 với doanh thu thuần đạt gần 185 tỷ đồng, giảm 10% so với quý 2/2020. Tỷ lệ giá vốn giảm sâu hơn, đến 14% dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 70 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,9% so với cùng kỳ.

Trong quý doanh thu tài chính đạt 53,4 tỷ đồng, gần gấp đôi so với con số 28 tỷ đồng ghi nhận trong quý 2/2020. Đây chủ yếu từ thu lãi tiền gửi và lãi đầu tư chứng khoán. Tính đến hết quý 2/2021 Nhà Đã Nẵng vẫn duy trì khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn 1.138 tỷ đồng, giảm 84 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm.

Chi phí tài chính ghi dương 11,7 tỷ đồng, tăng 13,4 tỷ đồng so với cùng kỳ do khoản hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh của năm ngoái lớn hơn.