11/28/2022

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI (mã SFI) vừa trình ĐHĐCĐ xin ý kiến cổ đông về việc điều chỉnh tăng tỷ lệ chi trả cổ tức và một số chỉ tiêu tài chính năm 2021 của Công ty.

Theo đó, doanh nghiệp điều chỉnh doanh thu tăng 25% lên 1.500 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế tăng 103% lên 140 tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả cổ tức 2021 được điều chỉnh tăng từ 15% lên 80%, cụ thể là chi trả 30% bằng tiền mặt và 50% bằng cổ phiếu.

Công ty sẽ tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2/2021 với tỷ lệ 5% (500 đồng/cổ phiếu). Thời gian thanh toán là 2/12/2021. Trước đó, đơn vị này đã tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền với tỷ lệ 10% (1.000 đồng/cổ phiếu).