12/08/2022

CTCP Đầu tư và phát triển Cảng Đình Vũ (mã chứng khoán DVP) công bố báo cáo tài chính quý 2/2021 với doanh thu thuần đạt 166,3 tỷ đồng, tăng 27,2% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó tỷ lệ tăng chi phí vốn thấp hơn rất nhiều, chỉ 9,5% nên lợi nhuận gộp thu về đạt 105 tỷ đồng, tăng trên 40% so với quý 2/2020.

Trong quý doanh thu tài chính đạt hơn 11 tỷ đồng, giảm 37 tỷ đồng so với cùng kỳ chủ yếu do cùng kỳ năm ngoái Cảng Đình Vũ ghi nhận khoản cổ tức được chia. Kết quả, quý 2/2021 Cảng Đình Vũ đạt 101,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 81 tỷ đồng, giảm 14,9% so với cùng kỳ.