12/08/2022

Phần 2 – Thách thức cho doanh nghiệp Việt Nam

Các qui định về ghi nhận doanh thu của VAS được xây dựng theo các chuẩn mực và diễn giải trước đây của IASB. Do đó, nếu các doanh nghiệp Việt Nam chuyển sang áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) hiện nay, sự khác biệt trong ghi nhận doanh thu sẽ giống như sự khác biệt giữa chuẩn mực doanh thu cũ IASB và IFRS 15 đã đề cập đến ở kì trước.

Trong bối cảnh các công ty đại chúng ở Việt Nam sẽ phải chuyển sang công bố báo cáo tài chính theo IFRS muộn nhất năm vào 2025, đâu là khác biệt mà các nhà điều hành, đầu tư hay phân tích tài chính cần quan tâm?