12/08/2022

Hoa Viên Nghĩa Trang Chánh Phú Hòa Bình Dương là một trong những đơn vị nhanh chóng thực hiện chỉ thị “3 tại chỗ – sản xuất tại chỗ, nghỉ tại chỗ, ăn tại chỗ”.

Hiện nay, Hoa Viên Nghĩa Trang Chánh Phú Hoà Bình Dương có khoảng 250 công nhân viên đang làm việc. Đáp ứng lời kêu gọi của ban lãnh đạo, dù phải xa gia đình tất cả đều chuẩn bị hành trang để thực hiện chỉ thị “3 tại chỗ” tại nơi làm việc.