11/29/2022

Vừa xong, tại kỳ họp thứ 3 của HĐND TP. Hà Nội khoá XVI, các đại biểu đã tán thành thông qua danh mục dự án thu hồi đất; dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2022 của thành phố Hà Nội.

Theo đó, HĐND thành phố Hà Nội thông qua danh mục 2.497 dự án thu hồi đất năm 2022 với diện tích 8.523,9ha và thông qua danh mục 717 công trình, dự án chuyển mục đích đất trồng lúa năm 2022 với diện tích là 1.256,21ha.

Về kinh phí bố trí để bồi thường, giải phóng mặt bằng, trên cơ sở danh mục dự án được HĐND thành phố thông qua, đối với dự án sử dụng vốn ngân sách thành phố đã có trong kế hoạch đầu tư công của thành phố được cân đối trong nghị quyết về phân bổ dự toán ngân sách thành phố năm 2022.

Các dự án thuộc ngân sách cấp quận, huyện để các quận, huyện bố trí. Các dự án ngoài ngân sách do chủ đầu tư bố trí theo tiến độ đầu tư, bảo đảm bố trí đủ kinh phí phần giải phóng mặt bằng trong năm 2022.

HĐND thành phố giao UBND TP. Hà Nội tổ chức thực hiện nghị quyết; Thường trực HĐND, các Ban HĐND, tổ đại biểu, đại biểu HĐND thành phố giám sát thực hiện nghị quyết.

Trường hợp phát sinh yêu cầu sử dụng đất để thực hiện công trình, dự án quan trọng cấp bách vì lợi ích quốc gia, công cộng mà chưa có trong danh mục được HĐND thành phố thông qua hoặc trường hợp cần điều chỉnh, giao UBND thành phố tổng hợp trình HĐND thành phố tại các kỳ họp trong năm 2022.

Ước đến hết ngày 31/12/2021, thành phố Hà Nội thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất đối với 1.887 dự án với diện tích 3.463,7ha, đạt 77,46% kế hoạch. Cụ thể, 291 dự án có quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất với diện tích 853,5ha; 1.596 dự án Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thực hiện thủ tục cắm mốc giới phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đang thực hiện thu hồi đất với diện tích là 2.610,2ha.