02/07/2023

CTCP Cảng Cam Ranh (UPCoM: CCR ) đã công bố BCTC quý 2/2021 với doanh thu và lợi nhuận tăng cao so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, doanh thu thuần đạt hơn 57 tỷ đồng, tăng 118% so với cùng trong khi giá vốn hàng bán tăng ít hơn mức tăng của doanh thu nên lợi nhuận gộp đạt 28 tỷ đồng, cao gấp hơn 3 lần cùng kỳ 2020.

Mặc dù chi phí QLDN tăng mạnh từ 2,5 tỷ đồng lên gần 9 tỷ đồng nhưng kết quả Cảng Cam Ranh vẫn lãi ròng gần 14 tỷ đồng, gấp 3,5 lần quý 2/2020.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2021, CCR đạt 108 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 62% so với cùng kỳ, LNST đạt 24 tỷ đồng, gấp 2 lần nửa đầu năm 2020.