01/27/2023

Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam – Vinasun (mã VNS) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 và cả năm 2021, theo đó, năm nay lại là một năm “kinh tế buồn” của Vinasun.

Trong quý 4 năm 2021, công ty thu về 89 tỷ đồng doanh thu, giảm 3 lần so với cùng kỳ năm 2020. Sau khi trừ đi giá vốn, lợi nhuận gộp của công ty là âm 35 tỷ đồng giảm 41 tỷ so với quý 4 năm trước, lợi nhuận gộp của VNS kỳ đó là 6 tỷ đồng. Doanh thu tài chính VNS đạt 3 tỷ đồng, tăng 2,5 lần cùng kỳ.

So với cùng kỳ, công ty đã tiết giảm tất cả các chi phí, trong đó, chi phí tài chính giảm 2 lần còn 3,4 tỷ đồng; chi phí bán hàng giảm 3 lần còn 9,5 tỷ đồng; chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 4 lần còn 5,2 tỷ đồng.

Dù vậy, công ty vẫn lỗ 89 tỷ đồng sau thuế gấp 3,5 lần mức lỗ trong quý 4 năm 2021